Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

www.nessie.hu

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

IMPRESSZUM: A SZOLGÁLTATÓ (ELADÓ, VÁLLALKOZÁS) ADATAI

Név: Majoros-Ádám Edina e.v.

Székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 4.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Nyilvántartási szám: 59215842

Adószám: 90075409-1-42

E-mail: hello@nessie.hu

Honlap: http://www.nessie.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: MikroVPS

Székhely: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.

Elérhetőség: +36 94 200 210

Email: support@mikrovps.net

FOGALMAK

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a telefon és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól   

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A SZERZŐDÉS NYELVE, A SZERZŐDÉS FORMÁJA

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

ÁRAK

Az árak forintban értendők -a vállalkozás alanyi adómentességére tekintettel- adómentesek ( az árakra áfát nem számítunk fel) és nem tartalmazzák a kiszállítás díját.

Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos kifogások az alábbi elérhetőségeken terjeszthetoek elő:

Internet cím: www.nessie.hu

E-mail: hello@nessie.hu

A panaszt a vállalkozás köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a vevő neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a vevő panaszának részletes leírása, a vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a vevő aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben panaszát nem sikerült érvényesítenie, vagy a kapott válasszal nem ért egyet, akkor panaszát benyújthatja írásban a Budapesti Békéltető Testületnek címezve (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: +36 1 488 2131) vagy az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”). Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az ODR platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr. Tájékoztatunk, hogy a szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul..

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: www.bekeltetes.hu

SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. Ugyanez vonakozik a facebook.com/nessie és az instagram.com/nessies_diapers-re is.

A jogtulajdonos: Majoros-Ádám Edina e.v.

RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁSI KÓDEX

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítaniAz Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A HONLAP HASZNÁLATA

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt terméket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba tesz” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

 A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Kosár tartalmának megjelenítése” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Tovább vásárolok” gombra!

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a honlap frissítését követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Vásárlói adatok megadása

 „Kosár” ikonra kattintást követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. 

A “Bejelentkezés” dobozban döntheti el, hogy Ön már regisztrált vásárlóként szeretné-e folytatni a vásárlást, vagy regisztrálni szeretne, illetve regisztráció nélkül szeretne-e vásárolni. Amennyiben Ön már regisztrált webáruházunkban, úgy adja meg az e-mail címet és jelszavát. Ezzel belép a fiókjába, és az ott megadott adatokkal folytathatja a vásárlást.

Amennyiben még nem regisztrált, úgy a következő adatokat kell megadnia a vásárláshoz: Teljes név, telefonszám, e-mail cím, pontos számlázási cím. Ha a szállítást nem a számlázási címre szeretné, úgy a ” Szállítási cím hozzáadása/szerkesztése ” dobozba tegyen pipát, majd adja meg a szállítási adatokat.

A „Szállítási Információk” alatt kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni, vagy valamely átvételi ponton, vagy házhoz szállítást kér. A rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén. A “Fizetési módok” dobozban kell választani a fizetési lehetőségek közül. (Utánvét, Banki átutalás előre, Sumup bankkártyás fizetés)

A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

A RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés megerősítése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés megerősítése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

UTÁNRENDELÉS

A megjelölt termékekbõl biztosítjuk a lehetőséget, hogy a készleten nem lévő termékekből a Megrendelő utánrendeljen. Amennyiben a rendelés olyan termékre vonatkozik, amely az “Utánrendelésre “engedélyezett megjegyzéssel van kiegészítve, az utánendelésnek minősül. 

Utánrendelések esetén, a rendelés értékének megfizetése a termék elkészültekor történik.

Az áru tulajdonjogát a vevő általi ellenérték megfizetéséig fenntartjuk, melynek következtében az áru tulajdonjoga a vevő tulajdonába az áru ellenértékének maradék nélküli kifizetését követően megy át.

RENDELÉS FELDOLGOZÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

FIZETÉSI MÓDOK

UTÁNVÉT

Ebben az esetben a rendelés ellenértékét a csomag átvételekor kell fizetni. Az utánvétes fizetés költsége 400 Ft.

BANKI ÁTUTALÁS

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatokat a visszaigazoló e-mail tartalmazza.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a SUMUP egyszerű és biztonságos fizetési megoldását.

Vásárlási utalvány

A weboldalunkon leadott rendelése egy részét vagy egészét fizetheti Nessie vásárlási utalvánnyal is.
A törvény által előírt számladokumentumot a megrendelésel együtt küldjük el, vagy adjuk át.

ÁTVÉTELI MÓDOK, ÁTVÉTELI DÍJAK

Magyar Posta

A magyar posta 200 gramm súlyhatárig az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt helyben, személyesen veheti át. A magyar posta szállítási díjait a mindenkori szállítási és fizetési feltételekben tesszük közzé.

ÁTVÉTELI PONTON TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

Átvételi Pont egy olyan alternatív szállítási lehetőség mely segítségével a csomagok átvehetők az emailben megbeszélt Átvételi Pont valamelyikén

PACKETA

A Packeta pontok olyan üzletek, töltőállomások valamint postahivatalok melyek frekventált helyeken találhatóak meg. Az átvételi pontokról az egyes Futárszolgálatok weboldalain tájékozódhat.

www.packeta.hu

FOXPOST

Kézbesítés foxpost csomagautomatába, vagy házhoz

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A lehető leggyorsabban fogadjuk be és dolgozzuk fel a megrendeléseket, és mindent elkövetünk, hogy a megrendeléseket a kiválasztott szállítási feltételekkel a lehető legrövidebb időn belül eljuttassuk az ön által megadott címre.

Készleten lévő termékek esetén a rendelés visszaigazolásától számított 1-3 munkanapon belül igyekszünk elvégezni a szállítást. Bár mindent megteszünk, hogy ebbe az időkeretbe beleférjünk, mégis előfordulhat, hogy váratlan okok miatt a kiszállítás több időt vesz igénybe, ez esetben azonban erről haladéktalanul tájékoztatjuk.

Egyedileg rendelt termék(ek) esetében a termék(ek) elkészítési ideje várhatóan 14-21 munkanap. Amennyiben bármilyen ok miatt az elkészítés ennél hosszabb időt vesz igénybe, úgy azonnal felvesszük önn2l a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén.

Amennyiben az a valószínűtlen esemény állna elő, hogy a kiszállítás 45 napon belül nem teljesül, elállhat a rendeléstől.

Tájékoztatjuk, hogy:

A vis maior helyzet az Eladót megakadályozhatja, vagy késleltetheti szerződéses kötelezettségei teljesítésében, amelyért Eladó a Polgári Törvénykönyv alapján nem vonható felelősségre.

Az akadályoztatás és késleltetés kezelése érdekében Eladó jogosult:

a szerződés teljesítését felfüggeszteni, vagy halasztani,

a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre (amennyiben a vis maior helyzet előre láthatóan lehetetlené teszi a teljesítést) hivatkozva visszautasítani.

A szerződés teljesítésének felfüggesztése vagy halasztása esetén Eladó a szerződéses kötelezettségeit a vis maior helyzetre tekintettel halasztott időpontban köteles teljesíteni.

A szerződés teljesítésének lehetetlenülése esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a szerződés megszűnik, a már megfizetett vételár visszajár a Vásárlónak. Eladó a vételár visszatérítése esetén a Vásárló által alkalmazott fizetési módot, vagy a Felek által egyedileg megtárgyalt visszafizetési módot alkalmazza.

AZ ÁRU ÁTVÉTELE

A csomagoláskor, csomag összeállítása során a lehető leggondosabban járunk el. Amennyiben ennek ellenére az áru Önhöz a csomagoláson lévő látható hibával érkezik, kérjük azonnal jelezze felénk.

Ön köteles az átadás-átvétel időpontjában:

az átvett terméket összevetni a visszaigazoló emailben szereplő tételekkel.

az átvett termékek minőségét szemrevételezéssel ellenőrizni,

és a szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait haladéktalanul közölni.

Amennyiben az átadás-átvételkor, de legfeljebb 24 órán belül Ön nem élt kifogással, a termékek hiánytalanul átadottnak minősülnek.

Ön az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a Termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre.

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓ VEVŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOGRÓL

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztó az online rendelését indokolás nélkül lemondhatja, vagy a megrendelt terméke(ke)t visszaküldheti a rendelés átvételétől számított 14 napig, amennyiben a terméke(k) nem kerültek kimosásra, nem használtak, és az eredeti átvételi állapotában van(nak): a termék(ek) nem károsodtak, nem szennyeződtek, illetve minden címkéjük és cédulájuk sértetlen. Amennyiben a fogyasztó ezen jogával szeretne élni, úgy ezen határidő lejárta előtt írásban (hello@nessie.hu) köteles velünk az elállási szándékát tudatni, majd a közléstől számított 14 napon belül a terméke(ke)t címünkre visszaküldeni

A fogyasztó elállási szándékát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja.

A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI NYILATKOZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikusan haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSA ESETÉN

AZ ELADÓ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. Az visszatérítés összege tartalmazza a kifizetett szállítási költséget is, kivéve a termék(ek) visszaküldési költséget a Nessie számára, amennyiben ilyen költség merül fel. Ha a fogyasztó egyes tételeket meg szeretne tartani, és csak rendelés egy részét mondaná le, a szállítási költséget nem térítjük vissza. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg a visszaküldött termék(ek)et meg nem kaptuk.

AZ ELADÓ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK MÓDJA

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

TÖBBLETKÖLTSÉGEK

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

VISSZATARTÁSI JOG

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEI ELÁLLÁSA VAGY FELMONDÁSA ESETÉN

A TERMÉK VISSZASZOLGÁLTATÁSA

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Kérjük, vegye figyelembe, hogy utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

FOGYASZTÓ FELELŐSSÉGE AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉRT

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

AZ ELÁLLÁSI JOG AZ ALÁBBI ESETEKBEN NEM GYAKOROLHATÓ

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; (pl egyedi igény és méret alapján készült termékek)

SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK, JÓTÁLLÁS

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Bár termékeink a leggondosabb odafigyeléssel készülnek, előfordulhat, hogy a megvásárolt termék hibás. Ilyen esetben az összes vonatkozó törvényi kötelezettséget betartva járunk el.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Tájékoztatjuk, hogy az igényérvényesítés szempontjából nem minősül hibának, ha rossz a méret, illetve az sem, ha a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta. (Pl: nem a használati útmutató szerinti tárolás-mosás-szárítás (útmutatónk itt érhető el: https://nessie.hu/faq) használatból eredő kopás, fakulás; nem a megfelelő méretű termék használata miatt bekövetkezett nyúlás, szakadás.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön szavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Az igényről jegyzőkönyvet veszünk fel, mely tartalmazza a nevét, címét, a megvásárolt termék nevét, árát, a vásárlás dátumát, a hiba bejelentésének dátumát, a hiba leírását, az érvényesíteni kívánt jogot, illetve hozzájárulást a jegyzőkönyvben rögzített adatok kezeléséhez.
Az Igénye teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket köteles részünkre eljuttatni, melynek átvételéről elismervényt állítunk ki, mely tartalmazza a nevét, címét, a termék azonosításához szükséges adatokat, illetve a várható időpontot, amikor a kijavított termék átvehetővé válik. Az elismervény és a jegyzőkönyv másolatát is haladéktalanul rendelkezésre bocsátjuk.

Törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezzük. Amennyiben szavatossági kötelezettségünknek az ön által érvényesíteni kívánt módtól eltérően teszünk eleget, úgy ezt indokolva a jegyzőkönyvben feltüntetjük. Igénye elutasítása esetén az elutasítás indokáról 5 munkanapon belül értesítjük. Ebben az esetben jogosult békéltető testülethez fordulni.

Kivel szemben érvényesítheti szavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti szavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van szavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül szavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szabályai szerint termékeinkre jótállási kötelezettség nem terjed ki. Hibás termék esetén a Vásárló szavatossági igénnyel élhet, a fentiekben leírt módon.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

Felelősségünk

Nessie nem felel olyan közvetett veszteségekért, amely a fő veszteség vagy kár mellékhatása, például a termékek kiszállásának elmaradása vagy jelen feltételekben foglalt bármely egyéb kötelezettségünk nem teljesítése, amennyiben a nem teljesítés olyan esemény következménye, amelynek bekövetkezte tőlünk független, ami nem kizárólag magában foglalja a tűzesetet, árvizet, vihart, háborút, stb.
Felelősségünk a nessie.hu oldalon elküldött megrendeléssel kapcsolatos bármilyen veszteségért vagy kárért a megrendelés teljes áráig terjed.

Shopping Cart